(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: GREEN s.r.o.  Trieda SNP 478/25 Košice 04011 Slovensko

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

(*) Nehodiace sa prečiarknite.